Легализация на документи чрез заверка с апостил (apostille)

Канада все още не е ратифицирала този документ и използването на български документи е неприложимо. Същите следва да бъдат легализирани по общия ред.

На 30 април 2000 г . влезe в сила за Република България Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.

Заверката става чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (apostille). Заверката с iа lа представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Специфичното е това, че снабдените с оригинален “апостил” документи се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация от други, висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата – по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят. Снабдените с американски апостил документи имат пълна правна сила в България без никакви други заверки. При необходимост от превод на български език, преводът може да се извърши в България или в САЩ, като във втория случай преводът се заверява от дипломатическото или консулското представителство по досегашния начин, описан в в съответната статия.

Документите, произхождащи от САЩ и снабдени с “апостил”, не се легализират от българското посолство във Вашингтон или Генералното консулство в Ню Йорк. Те се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма “апостил”.

В случай че по някаква причина документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с “апостил”, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легаризирани) от Министерството на външните работи на издаващата държава (САЩ – US Department of State, Washington DC), след което – легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство.

(Конвенцията не се прилага и не се снабдяват с “апостил” административните документи, пряко свързани с конкретна търговска или митническа операция, както и документите, изготвени от дипломатически или консулски представителства.)

Със списък на държавите, ратифицирали конвенцията, може да се запознаете в сайта на МВНР на Република България.


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aBEcLWTI5uMJ:www.bulway.com/index.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D37+site:www.bulway.com+-PostCalendar&cd=52&hl=en&ct=clnk&gl=ca